Het Russische alfabet en uitspraak

Het Russische alfabet telt 33 letters. Dit alfabet bestaat sinds de 10de eeuw en is gebaseerd op het glagolitisch, ontworpen door de monniken Kyrill en Methodius. Vandaar de naam van het alfabet: Cyrillisch.

Voor jullie leergemak kunnen we alle Russische letters in drie groepen onderverdelen:
1) vrienden – letters die bijna het zelfde zijn
2) valse vrienden – Ze lijken op het Latijnse alfabet, maar klinken anders en daardoor verwarrend zijn
3) exoten – Russische letters die anders zijn

Russische letters die bijna hetzelfde zijn

А а – a als in “wat”
E е – e als in “pen”
К к – k als in “kat”
М м – m als in “man”
O o – o als in “pop”
Т т – t als in “top”

Lezen: ма́ма, акт, ата́ка, такт , кот, коме́та, тома́т, а́том

Valse vrienden – verwarrende letters

Lezen:

P р= R (rollende r) : ка́рта, рок, раке́та, метр, метро́, теа́тр

С с=S als in “sap”: тест, стресс, тост, старт, ко́смос, сорт, матро́с

Н н = N als in “noot”: но́та, рестора́н, моме́нт, но́рма, кран

В в =W als in “wodka”: Москва́, Ве́на, сове́т,

И и = ie als in “biet”: ритм, витами́н, вариа́нт, вино́, Интерне́т, такси́, систе́ма

У у = oe als in “boek”: тури́ст, со́ус, мину́та, ка́ктус, структу́ра

Х х = ch als in “lachen” хакер, хор, мона́рх, хара́ктер

Exoten – Russische letters die anders zijn

Lezen:

Б б – b als in “bad”
банк, бар, авто́бус, бо́мба, бамбу́к

Г г – g als in Engels “goal” Geen schrapende g zoals in het Nederlands, maar meer zoals de Engelse g van good.
гита́ра, га́мбургер, гимна́стика, гига́нт

Д д – d als in “dak”.
да́та, а́дрес, докуме́нт, мо́да, ви́део, креди́т,

З з – z als in “zon”.
ви́за, ро́за, ва́за, казино́, би́знес, кри́зис, газ

Л л – l als in “lol” of in “lief”.
лимо́н, блок,литр, колле́га, бале́т, бала́нс, телеви́зор, клуб

П п – p als in “pak”.
порт, капита́н, ла́мпа, Петербу́рг, пробле́ма, па́спорт,  суп, гру́ппа

Ф ф – f als in “fiets”.
о́фис, факт, ко́фе, кафе́, футбо́л, телефо́н

Ы ы ~ Deze klank komt niet voor in het Nederlands.
1. Denk aan een “i” klank van “ik”
2. trek je lippen in een glimlach
3. trek de achterste gedeelte van je tong naar achter
Streek je lippen niet vooruit!

му́зыка, клие́нты, студе́нты, Нидерла́нды,

Э э – e als in “ekster”
аэропо́рт, эспре́ссо, эконо́мика, э́хо

Й й – j als in “jas”.
музе́й, йо́гурт, май, йо́га, сайт

Ё ё — jo als in “Jos”
актёр, партнёр, репортёр

Ю ю – joe als in “joelen”
брю́ки, ю́мор, сюрпри́з, бюро́

Я я- als ja in “jas”
Росси́я, Голла́ндия, иде́я, компа́ния

Ж ж– zj als in “journaal”.
журна́л, джи́нсы, джаз, ме́неджер

Ц ц- ts als in “tsaar” f als in tsunami.
центр, та́нец, ситуа́ция, цикл, бо́цман

Ч ч- tsj als in “chips”
чек, капучи́но, чемпио́н, чи́псы

Ш ш- sj als in “chocolade”
шок, маши́на, су́ши, шторм, шокола́д, шко́ла

Щ щ – sjsj als in “sjsjsj!” (Stilte!)
борщ, щи (Russische bietensoep, Russische koolsoep)

Leestekens

Ъ ъ – hard teken, brengt scheiding aan tussen harde medeklinker en zachte klinker
Ь ь – zacht teken, maakt de voorafgaande medeklinker zacht.

Volgende lessen:

Russische uitspraak